Zasady zgłaszania streszczeń

 1. Informacje ogólne

Uczestnicy I Konferencji Sekcji DiTOS Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego będą mieli możliwość przedstawienia prac oryginalnych oraz opisów przypadków w postaci plakatów elektronicznych lub ustnych prezentacji.

 • Streszczenia będą przyjmowane do 30 stycznia 2019 roku za pośrednictwem strony internetowej kongresu zgodnie z instrukcjami widocznymi poniżej:
 • Streszczenia mogą być zgłaszane wyłącznie za pośrednictwem internetowego systemu obsługi uczestników dostępnego na stronie kongresu;
 • Aby zgłosić streszczenie, należy najpierw zarejestrować się za pośrednictwem Internetu jako uczestnik wydarzenia, korzystając z zakładki Rejestracja, a następnie dodać swoją pracę;
 • Streszczenia będą przyjmowane wyłącznie w języku polskim;
 • Streszczenie nie może być uprzednio opublikowane ani prezentowane na zjazdach, kongresach i konferencjach krajowych;
 • Streszczenie powinno zawierać podstawowe dane dotyczące badania: wprowadzenie, cel, materiał i metodykę, wyniki, wnioski. Dopuszcza się użycie powszechnie stosowanych skrótów, inne powinny być wyjaśnione. Nazwy leków można podać zgodnie z nazewnictwem międzynarodowym;
 • Dopuszcza się także zgłaszanie streszczeń w formie opisu przypadku: wstęp, opis przypadku, dyskusja, wnioski ;
 • Prace zgłoszone po 30 stycznia 2019 roku, nadesłane pocztą, faksem lub emailem nie będą akceptowane.
 • Wszystkie prace zostaną poddane ocenie recenzentów wybranych z grona Komitetu Naukowego Kongresu, a decyzja o ich przyjęciu i zakwalifikowaniu do prezentacji plakatowej lub ustnej zostanie przesłana autorom drogą elektroniczną.

 

 1. Terminy
 • Każde zgłoszone streszczenie będzie kwalifikowane do przyjęcia anonimowo przez niezależnych recenzentów do 12 lutego 2019 roku;
 • Autorzy zostaną powiadomieni o przyjęciu lub odrzuceniu pracy oraz formie prezentacji do 19 lutego 2019 roku.

 

3. Kategorie tematyczne

Należy określić jedną kategorię tematyczną, do której należy zgłaszane streszczenie:

 • Trichoskopia: choroby włosów i skóry owłosionej;
 • Inflamoskopia: zmiany zapalne;
 • Dermoskopia w dermatoonkologii:
 • zmiany melanocytarne — czerniaki i znamiona,
 • złośliwe nowotwory skóry: rak podstawnokomórkowy, rak kolczystokomórkowy, inne,
 • chłoniaki skóry.
 • Dermoskopia łagodnych zmian niemelanocytarnych;
 • Dermoskopia w ujęciu interdyscypilnarnym;
 • Refleksyjna mikroskopia konfokalna;
 • Inne techniki obrazowania skóry: ultrasonografia, kapilaroskopia, NMR, OCT itd.

 

 

 1. Układ i zawartość streszczenia

 

Prace, przygotowane w języku polskim, powinny składać się z następujących części:

1. Tytuł (bez skrótów, WIELKIMI LITERAMI) w języku polskim i angielskim;

2. Nazwiska wszystkich autorów i pierwsze litery imion;

3. Nazwę instytucji oraz miejscowość;

4. Treść streszczenia (według powyższych wytycznych krótkie wprowadzenie i cel badania, opis materiału i metod, uzyskane wyniki oraz wnioski) nie powinna zawierać więcej niż 4000 znaków ze spacjami i tabelami;

5. Kategoria: praca oryginalna, opis przypadku/przypadków;

6. Załączone ryciny i fotografie powinny być oryginalne, stanowić własność autorów oraz uniemożliwiać identyfikację pacjenta. Nie należy załączać rysunków, adresu instytucji (ulicy, kodu), stopni naukowych, nazw grantów sponsorujących badanie oraz piśmiennictwa.

 

 1. Jak zgłosić streszczenie?

 

Aby zgłosić streszczenie, należy najpierw zarejestrować się jako uczestnik kongresu

za pośrednictwem Internetu (zakładka „Rejestracja” lub poniższy link).

Rejestracja>>

 

Warunkiem przyjęcia pracy do prezentacji i jej publikacji jest uiszczenie kongresowej opłaty rejestracyjnej. Streszczenia niespełniające powyższych kryteriów zostaną odrzucone.

 

 1. Streszczenia zaakceptowane do prezentacji ustnej/plakatowej zostaną wydrukowane w czasopiśmie Forum Dermatologicum.

 

 1. Zaakceptowane prace do prezentacji plakatowej będą wymagały przygotowania plakatu w wersji elektronicznej według poniższych wytycznych:
 • Przygotowanie grafiki komputerowej o rozdzielczości 1080 pikseli (szerokość) x 1920 pikseli (wysokość) zapisanej w formacie JPG (inne formaty nie będą akceptowane);
 • Przesłanie odpowiednio przygotowanego pliku;
 • Prace będzie można deponować w terminie od 14 lutego do 5 marca 2019 roku (do końca dnia). Prace przysłane po tym terminie nie zostaną wyświetlone podczas kongresu;
 • Aby przesłać pracę należy zalogować się do systemu ESOK (www,ditos2019.konferencje.viamedica.pl ) i wybrać przycisk „Streszczenia”. W przypadku zgłoszonej większej liczby streszczeń, należy wybrać właściwe streszczenie, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj plakat”;
 • Należy wybrać z dysku właściwy plik z plakatem w formacie .JPG (wymiary 1080 pikseli x 1920 pikseli, inne prace nie zostaną przyjęte) i kliknąć przycisk „wybierz plik”;
 • Następnie należy sprawdzić poprawność danych: tytuł plakatu, osobę zgłaszającą, autorów pracy. W razie potrzeby w tym miejscu można poprawić te dane;
 • Aby plakat oraz dane identyfikujące plakat i autorów zostały zapisane należy kliknąć „Zapisz”;
 • Dane można edytować i poprawiać do 5 marca 2019 roku.

Organizatorzy:

DiTOS PTD

Biuro organizacyjne:

Via Medica

Patronat medialny:

Via Medica

Partner:

Via Medica

Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl